เขื่อนลำตะคอง

เขื่อนลำตะคอง : อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

TRAILER
เขื่อนลำตะคอง
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 51 วินาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

เขื่อนลำตะคอง  เป็นเขื่อนเอนกประสงค์เพื่อการชลประทาน ที่ลุ่มแม่น้ำลำตะคองระหว่างอำเภอปากช่องกับอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 สร้างเสร็จ พ.ศ. 2512 เขื่อนลำตะคอง สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานจำนวน 127,540 ไร่ ในฤดูฝน และ 50,000 ไร่ ในฤดูแล้ง รวมทั้งใช้เพื่อการประปาในเขตอำเภอสีคิ้ว อำเภอโนนสูง อำเภอขามทะเลสอ และเขตเทศบาลนครราชสีมาเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม และยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำตะคอง ลุ่มน้ำมูลให้ลดน้อยลง

People Who liked

เขื่อนลำตะคอง

also liked ...