คณะผู้บริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2553 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นไปตามข้อบัญญัติในพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (มาตรา 52 ) โดยมีผู้ร่วมชี้แจง ดังนี้

1. นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานกรรมการนโยบาย

2. รศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน กรรมการนโยบาย

3. นายเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

4. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
 

ดาวน์โหลดสรุปการรายงานฯ  
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
ประธานกรรมการนโยบาย

นายเทพชัย หย่อง
ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

รศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
กรรมการนโยบาย

นายสถาพร มณีรัตน์
ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย

นางผุสดี ตามไท
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย

นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
ส.ส.นครศรีฯ พรรคประชาธิปัตย์

นายสุนัย จุลพงศธร์
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

นายเจ๊ะอามิง โต๊ะตาหยง
ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์

นายนิยม เวชกามา
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

นายเทพไท เสนพงษ์
ส.ส.นครศรีฯ พรรคประชาธิปัตย์

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

นายชวน หลีกภัย
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์