ประมวลนโนบายด้านบริหารจัดการองค์กร
 
 
นโยบายด้านการเงินและการคลัง
นโยบายการติดตามและประเมินผลการนำนโยบายไปปฏิบัติ
นโยบายด้านพัฒนาองค์กร
นโยบายด้านการป้องกันการทุจริต และการละเมิดหลักจริยธรรม
นโยบายการจัดตั้งสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
นโยบายด้านบุคลากร
นโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับเครือข่าย
และพันธมิตรทางธุรกิจ
นโยบายด้านการหารายได้
นโยบายด้านการประเมินผลงานประจำปี (การประเมินภายนอก)
นโยบายการติดตามและประเมินผลการ นำนโยบายไปปฏิบัติ
นโยบาย เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
นโยบายด้านการบริหาร
นโยบายพัฒนาประสิทธิภาพ กลไกการบริหาร ส.ส.ท.
นโยบายด้านการวิจัย
นโยบายด้านการจัดสวัสดิการภายใน
นโยบายการตรวจสอบภายใน
นโยบายการสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
 
 
     ประมวลนโนบายด้านประชาสังคม  
 
แนวทางของการปฏิบัติตามนโยบายการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาเครือข่าย ส.ส.ท.
นโยบายการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเครือข่าย
 
 
     ประมวลนโยบายด้านสื่อสารมวลชน  
 
นโยบายด้านสื่อและเทคโนโลยีการผลิต การเผยแพร่รายการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายด้านสื่ออินเทอร์เน็ตของ ส.ส.ท.
 
 
   
 
 
  ปี 2553  
  ครั้งที่ 14/2553
ครั้งที่ 13/2553
ครั้งที่ 12/2553
ครั้งที่ 11/2553
ครั้งที่ 10/2553
ครั้งที่ 9/2553
ครั้งที่ 8/2553
ครั้งที่ 7/2553
ครั้งที่ 6/2553
ครั้งที่ 5/2553
ครั้งที่ 4/2553
ครั้งที่ 3/2553
ครั้งที่ 2/2553
ครั้งที่ 1/2553
 
  ปี 2552  
  ครั้งที่ 36/2552
ครั้งที่ 35/2552
ครั้งที่ 34/2552
ครั้งที่ 33/2552
ครั้งที่ 32/2552
ครั้งที่ 31/2552
ครั้งที่ 30/2552
ครั้งที่ 29/2552
ครั้งที่ 28/2552
ครั้งที่ 27/2552
ครั้งที่ 26/2552
ครั้งที่ 25/2552
ครั้งที่ 24/2552
ครั้งที่ 23/2552
ครั้งที่ 22/2552
ครั้งที่ 21/2552
ครั้งที่ 20/2552
ครั้งที่ 19/2552
ครั้งที่ 18/2552
ครั้งที่ 17/2552
ครั้งที่ 16/2552
ครั้งที่ 15/2552
ครั้งที่ 14/2552
ครั้งที่ 13/2552
ครั้งที่ 12/2552
ครั้งที่ 11/2552
ครั้งที่ 10/2552
ครั้งที่ 9/2552
ครั้งที่ 8/2552
ครั้งที่ 7/2552
ครั้งที่ 6/2552
ครั้งที่ 5/2552
ครั้งที่ 4/2552
ครั้งที่ 3/2552
ครั้งที่ 2/2552
ครั้งที่ 1/2552
 
 
   
 
BBC
SABC
ABC
NHK
PBS
 
Copyright © 2010
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ไทยพีบีเอส Thai PBS
อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2790-2000 ต่อ 2142-3, โทรสาร.(ส่วนกลาง) 0-2790-2020
โทรสาร. (ฝ่ายข่าว) 0-2790-2090